OP Zaměstnanost

Dotace č. OPZ/2.3/047/0007304
 
Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „poskytovatel“) o poskytnutí dotace na realizaci projektu Sladění potřebnosti mimoškolních aktivit dětí s potřebami rodičů žijících a pracujících v cestovním ruchu registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007304, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.
 
Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě:
- datum zahájení realizace projektu: 3. 9. 2017
- datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31. 8. 2020
 
Klíčové aktivity:
Klub pro děti 4. a 5. třída
Místní škola nemá dostatečnou kapacitu školní družiny pro všechny své žáky. Zřízením klubu pro děti 4. a 5. třídy dojde k navýšení kapacity a bude zajištěn dohled a program pro děti po ukončení školní výuky, než odcházejí na školní kroužky nebo čekají na přepravu domů. Budou připraveny knihy, hry, výtvarné potřeby, modulové stavebnice, psací potřeby atd.
 
Letní příměstský tábor
Předmětem realizace klíčové aktivity je příprava, organizace a realizace příměstského tábora, který bude mít formu nepobytového charakteru. Každé léto po dobu realizace budou otevřeny letní turnusy a zajištěn dohled a program pro předškolní a školní dětí do 15 let v pracovní dny pondělí až pátek. Budou připraveny letní tematické hry, výlety do okolí, plážové hry, výtvarné dílny, diskotéka atd.
 
Školní autobus Světlík
Cílem je zajistit ranní dopravu dětí do školy z 9 km vzdáleného Světlíku. Z této lokality není jiné dopravní spojení. Autobus bude přistaven denně podle potřeby CS na autobusové zastávce ve Světlíku a děti dopraví do Frymburku před ZŠ a MŠ před zahájením školní výuky.
Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě:
 datum zahájení realizace projektu: 3. 9. 2017

 

 datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31. 8. 2020