Činnost spolku

        1.     Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a)      pořádání pravidelných pohybových aktivit a cvičení

b)     pořádání zájmových kroužků (jazykové, hudební, výtvarné)

c)      pořádání interaktivních seminářů, kurzů, workshopů, diskusních skupin, apod zaměřených na: vzdělávání, kulturu, zdraví, životní prostředí, komunitní rozvoj, volný čas, sociální interakci, lidská práva.

d)     zajištění vzdělávacích, aktivizačních, rozvojových a informačních projektů a poradenství

e)     zapojení občanů do činností a programů spolku

f)       poradenské a konzultační činnosti pro znevýhodněné skupiny obyvatel

g)      prevence v oblasti patologického chování dětí

 

        2.     Vedlejší činnost spolku je naplňována prostřednictvím:

h)     praktické spolupráce s jinými subjekty a spolky na národní i přeshraniční úrovni

i)        prodejem vymezeného sortimentu zboží odpovídající povaze své činnosti a potřebám občanů

 

Aktivní členství – takové členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

Pasivní členství – takové členství vzniká podáním písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Člen není  členem členské schůze.